CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae (życiorys zawodowy) - forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą i formą.

Informacje w nim zamieszczane przedstawiać należy w wyraźnie oddzielonych od siebie blokach tematycznych (dane personalne, edukacja, przebieg pracy zawodowej itd.), wyróżnionych nagłówkami lub śródtytułami.

Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4 (cv nie powinno być krótsze niż 2/3 strony); jeśli ilość informacji przekracza 1 stronę, pamiętać należy, że kontynuujemy na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki.

Dokument należy starannie opracować graficznie.

U dołu strony należy zamieścić klauzulę:„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883)”.

 

Curriculum Vitae może być sporządzane w różnych układach:

 

Układ chronologiczny

Najczęściej stosowany przez osoby poszukujące pracy, co nie oznacza, że jest on w każdym przypadku najlepszy. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest zarówno doświadczenie zawodowe, jak i wykształcenie.
Po zamieszczeniu danych osobowych przedstaw informacje o wykształceniu - w odwróconym porządku chronologicznym; w tej części muszą znaleźć się dane o rodzaju szkoły i kierunku nauki.
Niżej - również w odwrotnej kolejności - napisz o przebiegu pracy. Każda pozycja powinna być opisana datą, nazwą firmy, stanowiskiem, bardzo skróconym opisem zadań oraz osiągnięciami zawodowymi związanymi z pracą na określonym stanowisku.
W dalszej kolejności zamieść informacje o osiągnięciach i zakresie dodatkowych kompetencji (staże zagraniczne, kursy, znajomość języka, obsługa komputera).

Na końcu powinny znaleźć się informacje o zainteresowaniach i referencjach.


Przykład CV w układzie chronologicznym

Dane personalne:

imię i nazwisko
adres kontaktowy
data urodzenia (lub wiek)
numer telefonu (także dostępny w godzinach pracy)
e-mail
stosunek do służby wojskowej

Wykształcenie:

•    wymień zaczynając od ostatnio uzyskanego (jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, cofnij się tylko do szkoły średniej)
•    podając nazwę uczelni i kierunek studiów, pamiętaj o dacie ich rozpoczęcia i ukończenia (można wpisać temat pracy dyplomowej i ocenę - jeśli jest się czym pochwalić)

Umiejętności:

•     znajomość języków obcych (nazwa certyfikatu - jeśli go posiadasz, lub: komunikatywna/ biegła w mowie lub / i piśmie; w stopniu podstawowym, średnim, bardzo dobrym itp.)
•     umiejętność obsługiwania programów komputerowych (podaj jakich!), programowania (w jakich językach), znajomość narzędzi internetowych
•    znajomość obsługi urządzeń biurowych
•    wspomnij o ukończonych kursach specjalistycznych, szkoleniach, dyplomach,
•    inne zdolności (np. artystyczne)

Osiągnięcia:

•     olimpiady przedmiotowe, stypendia, patenty, publikacje, nagrody, etc.

Doświadczenia zawodowe:

•    dla osób podejmujących pierwszą pracę: praktyki studenckie, staże zawodowe, prace sezonowe w kraju i za granicą, wolontariat, aktywność społeczna
•    dla osób zmieniających pracę: poprzednie miejsca pracy (począwszy od ostatniego) - data, nazwa firmy, stanowisko, realizowane zadania i nabyte umiejętności

Zainteresowania:


•    w tym punkcie masz okazję, aby przedstawić bogactwo swojej osobowości
•    pamiętaj, że zainteresowania nie muszą świadczyć o umiejętnościach

Referencje:

•    można podać nazwiska minimum dwóch uprzedzonych o tym fakcie osób lub napisać, że są dostępne na życzenie

Klauzula

Układ celowy

Wersja odpowiednia dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu.

Ten rodzaj dokumentu pozwala na przedstawienie pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzasz realizować. Pisząc taki życiorys skup się jedynie na informacjach adekwatnych do stanowiska. Istotny jest w tym przypadku opis osiągnięć i predyspozycji mających znaczenie w pracy, o którą się ubiegamy.

CV jest skonstruowane tak, aby skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzasz wnieść do działalności/organizacji firmy.

 

Przykład CV w układzie celowym

stanowisko Koordynatora festiwali teatrów ulicznych - lato 2001

Anna Nowak
ul. Mieszka I 5
80-806 Gdańsk
tel. (58) 00 00 000

Kwalifikacje i umiejętności:
•    planowanie i koordynowanie imprez masowych
•    uzyskiwanie wsparcia społecznego dla organizacji koncertów, festiwali i imprez rozrywkowych
•    kierowanie sekcją organizacją widowni
•    koordynacja działalności zróżnicowanych grup społecznych
•    zarządzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych imprez masowych
•    negocjowanie z wykonawcami, aktorami, dostawcami, obsługą techniczną i sponsorami

Osiągnięcia:

•    zorganizowanie w 1997 roku tygodniowego Festiwalu Sztuki i Rozrywki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku obejmującej występy muzyków, tancerzy, aktorów i mimów
•    w czerwcu 1996 kierowanie pokazem mody, mającym na celu zbieranie funduszy na rzecz dzieci z domów dziecka (zebrano 10 000 PLN)
•    w grudniu 1995 zorganizowanie trzydniowej konferencji nauczycieli szkół średnich, w zakresie koordynacji miejsc noclegowych, posiłków, sal prelekcyjnych oraz organizacji wieczorów i wycieczki kończącej seminarium
•    w lipcu 1994 zorganizowanie na rzecz Rady Miejskiej seminarium dotyczącego problematyki ochrony środowiska (w tym zaproszenie uczestników i pozyskanie prelegentów, rozliczenia finansowe, kontrola dostawców)

Wykształcenie:

•   Uniwersytet Gdański 1987 -1992
•   Psychologia

Doświadczenie zawodowe:

•   Uniwersytet Gdański - asystent naukowo - dydaktyczny od 1997 - nadal
•   Zakłady Przemysłu Lekkiego- Kraków - pół etatu - specjalista ds. rekrutacji - luty 1996

Referencje:

dostępne na życzenie

Układ funkcjonalny

Główną zaletą tej formy dokumentu jest minimalizacja niekorzystnego wrażenia, jakie pracodawca może odnieść np. z powodu nieodpowiedniego wykształcenia czy przerw w zatrudnieniu. Z tego rodzaju życiorysu korzystać też mogą osoby, które zamierzają zmienić ścieżkę kariery.

Istotny jest w tym wypadku opis kompetencji, szczególnych osiągnięć, którymi możesz się poszczycić, a także umiejętności i zdolności mających związek z pracą, o którą się starasz.


CV w układzie funkcjonalnym

Kowalska Joanna
31-160 Gdańsk,
ul. Długa 55/55
telefon: (58) 00-00-000
Aktywność dziennikarska/publikacje:

• pisanie artykułów dla gazety studenckiej dotyczących wydarzeń artystycznych i kulturalnych w sezonie letnim
• wydanie broszury informacyjnej o Uniwersytecie Gdańskim, skierowanej do studentów I roku
• publikacja artykułów o postawach studenckich w gdańskim dodatku dziennika „Dziś" poświęconym edukacji
• publikacja recenzji z Festiwalu Piosenki Studenckiej

Wystąpienia publiczne:

• moderacja 40 posiedzeń Samorządu Studenckiego UG
• prowadzenie seminariów dla absolwentów na temat autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• występy w zespole teatralnym koła studenckiego podczas letniego festiwalu amatorskich zespołów teatralnych - 1990 - 92
• Zarządzanie
• opracowanie i nadzór nad realizacją letniego programu rekreacyjnego dla osiedla mieszkaniowego „Raj"
• opracowanie budżetu, nadzorowanie edycji i dystrybucji informacyjnych broszur uniwersyteckich
• kierowanie publiczną zbiórką funduszy przeznaczonych na letnie obozy dla studentów niepełnosprawnych (w ciągu miesiąca zebrałam 15 00 PLN na rzecz fundacji stworzonej w tym celu)

Wykształcenie:

• Uniwersytet Gdański 1987- 1992 - filologia polska
• Kurs public relations - październik 1995

Doświadczenie zawodowe:

• lato 1994 - kierownik - Fundacja na rzecz studentów niepełnosprawnych
• lipiec - sierpień 1995 - koordynator - Rada Osiedlowa Gdańsk .....
• inne
• skłonna do relokacji i częstych podróży

Referencje:

osiągalne na żądanie


Wersja twórcza CV

Wymaga ona kreatywnego podejścia do problemu i stosować ją należy właśnie i tylko tam, gdzie kreatywność jest jednym z najważniejszych wymogów (np. agencje reklamowe).Europejska wersja CV

(więcej na stronach: www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp )